Content Marketing เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมาจาก 2 คำ ได้แก่ “Content” ที่หมายถึง เนื้อหาหรือสาร (Message) กับคำว่า “Marketing” ที่มีความหมายว่า การตลาด ดังนั้น Content Marketing จึงหมายถึง การทำสารหรือเนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด หรือเรียกง่าย ๆ ก็คือ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ใช้เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย เราสามารถทำ Content Marketing ส่งมอบคุณค่าความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างจุดสนใจและการจดจำแบรนด์สินค้า ทำให้กระตุ้นการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้มากขึ้น

 

ประโยชน์ของ Content Marketing ต่อการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด

การทำ Content Marketing ไม่ได้เหมือนกับการทำโฆษณา เพราะการทำคอนเทนต์จะประกอบไปด้วย การวางกลยุทธ์วางแผนต่าง ๆ เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ ที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักได้รู้จักแบรนด์มากขึ้น เปรียบเสมือนการวาง Brand Position นั่นเอง ซึ่งประโยชน์ของการทำ Content Marketing มีมากมาย ดังนี้

 

 

สิ่งที่คนทำ Content Marketing ควรให้ความสำคัญ

การทำ Content Marketing เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์เป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถใช้การทำคอนเทนต์ทำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น ชักชวนและเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการซื้อของลูกค้าได้ ซึ่งสิ่งที่คนทำ Content Marketing ควรให้ความสำคัญ คือการยึดผู้รับสารเป็นศูนย์กลาง สร้างคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ มีเอกลักษณ์ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำแบรนด์ได้ รวมถึงการทำ Content Marketing สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับสารได้ด้วย เพื่อที่จะได้สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับตัวสินค้าได้มากที่สุด