สำหรับการทำธุรกิจนั้น business model canvas ถือมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจาก business model canvas จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจของคุณนั้นเติบโตไปได้อย่างดี เนื่องจากเป็นตัวช่วยที่จะทำการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาวางแผน และประเมินความเสี่ยงในอนาคตได้ ซึ่งเป็นตัวช่วยที่หลายองค์กรใหญ่ๆ ก็นิยมที่จะใช้ business model canvas กันเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ธุรกิจของเรานั้นมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบและกำหนดทิศทางธุรกิจของเราให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

business model canvas ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โดยตัวช่วย business model canvas จะประกอบด้วยปัจจัยทั้งหมด 9 อย่าง ดังนี้

  1. Customer Segments

กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่เราต้องการขายหรือนำเสนอสินค้าของเรา business model canvas ทำการแบ่งกลุ่มเป้าหมายของเราให้ชัดเจน เพื่อนำไปทำการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 

  1. Value Propositions

คุณค่าที่เราจะส่งให้กับลูกค้าผ่านการให้บริการหรือสินค้า business model canvas ซึ่งทั้งสินค้าและการให้บริการนั้นจะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยแก้ Paint Point ให้กับลูกค้า 

 

  1. Channels

ช่องทางที่จะใช้สื่อสารกับลูกค้า นำเสนอสินค้าหรือบริการและติดต่อกับลูกค้า โดยช่องทางในการติดต่อสื่อสารและโปรโมทเหล่านี้ นับเป็นก้าวแรกที่จะทำให้สินค้าหรือบริการเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น 

 

  1. Customer Relationships

การทำความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการทำธุรกิจนั้นเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งลูกค้าประจำและทั่วไป ช่องทางในการที่เราติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือ social media ต่าง ๆ

 

  1. Revenue Streams

เป็นขั้นตอนในการที่เราจะต้องทราบว่ารายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจเรานั้นมาจากช่องทางไหนบ้างและมาจากช่องทางไหนมากที่สุด เช่น ผ่านช่องทางการขายออนไลน์ ทางหน้าร้าน หรือการสมัครสมาชิก เป็นต้น

 

  1. Key Resources

ถือเป็นทรัพยากรหลักของธุรกิจ business model canvas ที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร วัตถุดิบ สิทธิบัตร เป็นต้น

 

  1. Key Activities

เป็นกิจกรรมหลักที่เราจะต้องมีการดำเนินการ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของเรานั้นก้าวไปข้างหน้าโดยจะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าทั้ง การสร้างความสัมพันธ์ การเข้าถึง การผลิต รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา

 

  1. Key Partners

การมีคู่พาทเนอร์ที่ดี ซึ่งในการทำธุรกิจ business model canvas นั้นการมีพาทเนอร์นั้นถือเป็นเรื่องที่ดีเพื่อช่วยกันในเรื่องประชาสัมพันธ์ หาวัตถุดิบ เป็นต้น

 

  1. Cost Structure

ต้นทุนในการธุรกิจทั้งหมด ถือเป็นขั้นตอนใน business model canvas ที่สำคัญเป็นอย่างมากและเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะได้ลดหรือเพิ่มในจุดให้มากขึ้นหรือน้อยลง เช่น ค่าเครื่องจัก ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน เป็นต้น 

 

การทำ business model canvas มีบทบาทต่อการทำธุรกิจอย่างไร

business model canvas ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการทำ Startup เพราะจะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจของเรานั้นดำเนินไปได้ต่อและเติบโตแบบก้าวกระโดด ไม่เว้นแม้กระทั้งองค์กรใหญ่ ๆ ก็ต้องมีการใช้ business model canvas เป็นโมเดลเพื่อต่อยอดในการทำธุรกิจต่อไป ดังนั้นแล้ว business model canvas จึงมีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก business model canvas กลยุทธ์การตลาดที่มองข้ามไม่ได้เลย