4P คือองค์ประกอบที่สำคัญที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและดำเนินการอย่างชาญฉลาด 4P ช่วยในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ประสบความสำเร็จ 4P ประกอบด้วย สินค้า (Product), ราคา (Price), สถานที่ (Place) และโปรโมชั่น (Promotion)

ประโยชน์ของ 4P ต่อการทำธุรกิจให้เติบโต

 

องค์ประกอบของ 4P ของการตลาด

  1. สินค้า (Product)

สินค้าคือองค์ประกอบแรกของ 4P ที่กล่าวถึงการเริ่มต้นด้วยความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ใครต้องการมันและทำไม ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งไม่สามารถทำอะไรได้ บางทีอาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดและน่าสนใจในการออกแบบหรือฟังก์ชันที่ผู้บริโภคจะต้องการทันทีเมื่อเห็น

 

  1. ราคา (Price)

ราคาคือองค์ประกอบที่ 2 ของ 4P ที่กล่าวถึงจำนวนเงินที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ นักการตลาดต้องเชื่อมโยงราคากับมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าที่รับรู้ของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกันก็พิจารณาต้นทุนการจัดหา, ส่วนลดตามฤดูกาล, ราคาของคู่แข่ง และส่วนเพิ่มจากการขายปลีก

 

  1. สถานที่ (Place)

สถานที่คือองค์ประกอบที่ 3 ของ 4P ที่กล่าวถึงการพิจารณาว่าควรวางผลิตภัณฑ์ไว้ที่ใด ในร้านค้าจริงและออนไลน์ และจะแสดงอย่างไร ตำแหน่งยังหมายถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในสื่อที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค

 

  1. โปรโมชั่น (Promotion)

โปรโมชั่นคือองค์ประกอบที่ 4 ของ 4P เป้าหมายของการส่งเสริมการขายเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคว่าพวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์นี้และราคาที่เหมาะสม การส่งเสริมการขายประกอบด้วยการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และกลยุทธ์สื่อโดยรวมในการแนะนำผลิตภัณฑ์

 

นักการตลาดมักจะใช้ 4P เชื่อมโยงองค์ประกอบการส่งเสริมการขายและตำแหน่งเข้าด้วยกันเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคหลักของพวกเขา ตัวอย่างเช่นในยุคดิจิตอล ปัจจัย “สถานที่” และ “การโปรโมท” ออนไลน์สำคัญพอ ๆ กับออฟไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์ปรากฏบนหน้าเว็บของบริษัทหรือโซเซียลมีเดีย ตลอดจนฟังก์ชันการค้นหาประเภทใดที่จะเรียกโฆษณาที่ตรงเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น

 

วิธีใช้ 4P ในกลยุทธ์ทางการตลาด