นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Mouth Marketing

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565

นโยบายฉบับนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกเว็บไซต์ ของ Mouth Marketing ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกแทนทั้งหมดด้วยคำว่า Mouth Marketing

Mouth Marketing ให้ความสำคัญ และยึดมั่นต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างจริงจัง และเคารพสิทธิของผู้ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น บริการ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในเครือของ Mouth Marketing ทั้งหมด (หลังจากนี้จะใช้คำว่า “เว็บไซต์”) จึงได้ปรับปรุงข้อตกลงและจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จาก Mouth Marketing

นโยบายฉบับนี้ มีขึ้นเพื่อให้คุณรับทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงสิทธิตามกฎหมายของคุณที่เกี่ยวข้องการข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

I. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณที่สามารถระบุตัวของคุณได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสาร หรือ ดิจิทัล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บระหว่างการใช้งาน

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ หรือ ติดต่อ Mouth Marketing เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ดังนี้

ข้อมูลจากแหล่งอื่น

หากข้อมูลที่คุณให้แก่เราเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก ถือว่าคุณได้รับรองและรับประกันแล้วว่าคุณได้รับความยินยอม หรือ การอนุญาตตามที่ควรจะเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ที่จะนำมาเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นให้แก่เรา เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานเว็บไซต์ การใช้บริการ และการใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้ระบุตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

การเชื่อมต่อกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์

หากคุณสมัครบัญชีผู้ใช้งาน Mouth Marketing โดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือมีการเชื่อมบัญชี Mouth Marketing ของคุณ กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ หรือเพื่อใช้งานส่วนอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ซึ่งคุณได้สมัครใจในการให้ข้อมูลตามนโยบายของสื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ โดย Mouth Marketing จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

สถานการณ์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราโดยสมัครใจ ในสถานการณ์ดังนี้

II. การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Mouth Marketing จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อประโยชน์ของคุณในการใช้งานเว็บไซต์ ตลอดจนเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่คุณ หรือ Mouth Marketing ต้องปฏิบัติตาม และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้

จุดประสงค์การให้บริการ

Mouth Marketing จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการดังนี้

จุดประสงค์ทางการตลาด

การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก

Mouth Marketing อาจมีความร่วมมือกับบุคคลภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน หรือเพื่อส่งเสริมการตลาด ของผู้ใช้งานในเว็บไซต์ มีรายละเอียดการใช้ข้อมูลดังนี้

การควบคุมการใช้ หรือ แสดงข้อมูล

เราจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

III. สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่ควรทราบ โดยสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ภายใต้ข้อกฎหมาย และ นโยบายที่กำหนดไว้ในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมไปถึงหลักเกณฑ์ของ Mouth Marketing ที่กำหนดขึ้น โดยมีสิทธิต่างๆ ดังนี้

IV. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญมาก เพื่อให้คุณและผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เว็บไซต์ และบริการต่อไปได้อย่างราบรื่น เมื่อคุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา คุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดังนี้

V. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนี้

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

เราได้กำหนดนโยบายเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร ดังนี้

ข้อควรทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

เราอยากให้คุณเข้าใจว่า ไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบนอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราอาจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่เราได้พยายามอย่างยิ่งในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างถึงที่สุด และหมั่นทบทวน เพิ่มเติมมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างดีที่สุด และสม่ำเสมอ

ความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

เพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราอยากให้คุณทำความเข้าใจถึงข้อปฏิบัติที่ควรพึ่งระวัง และพึ่งกระทำดังนี้

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์ ส่งไปยังเว็บบราวเซอร์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ Mouth Marketing สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากเว็บบราวเซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบคุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้นั้นทำงานอีกต่อไป หากคุณเลือกใช้คุกกี้แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะคุกกี้จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่คุณแวะ ท่อง หรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ Mouth Marketing จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

VI. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เท่าที่กฎหมายกำหนด หรือ เท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลตามนโยบายฉบับนี้เท่านั้น

การลบหรือทำลายข้อมูล

เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษาข้อมูลนั้น ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย หรือทางธุรกิจอื่นใด

VII. ผู้เยาว์

เราเห็นความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์เป็นอย่างยิ่ง เรามีนโยบายเกี่ยวกับผู้เยาว์ดังนี้

VIII. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

Mouth Marketing อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ดำเนินการโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราทางธุรกิจ ผู้ขายสินค้า หรือบริการ ช่องทางการชำระเงิน หรือช่องทางการส่งสินค้า เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้ Mouth Marketing ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

IX. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Mouth Marketing อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น Mouth Marketing จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ Mouth Marketing และปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อเว็บไซต์ในเครือ Mouth Marketing ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ Mouth Marketing ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ในเครือ Mouth Marketing โดยคุณ สามารถติดต่อกลับมาได้ ตามรายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ที่ Mouth Marketing